گروپی به رههم هینهر

وزین پلاست

به ئاسایی و متمانهی تواوو هه موجور بهرهه مهکانی پلی ئهتیلن له کهمترین کات به زورترین کوالیتی له ئهمه مامهله بهکه ن

گروپکردنی ب ەرهەم ە کان

نایلۆن

سیلۆ فان

شیرینک

شیرینک

نایل ۆن ی بلق

نایل ۆنی کشتوکالی

نایلۆ نی دوکان

ئهسترچ

لیبیلی ب ۆتل

زیپی کهپ

لفاف ی لمینت

وکیمی خواردن

سفرهی یەکجار بەکارهێنراو

ه ەنگاوەکانی کڕین لە وێز ینپالست

سه ندنی بهرههمهکانی پالستیکی به
ئاساییتر له ههمو کاتێک

له تواوی کاتهکانی مامهلهدا، گیاندنی بهره هه-
م و بهکارهینانی بهرههمهکان پالپشتان ئهگرین و له گلتانیین، تهنها پیوندی به ژماره ی
00982122949640 بگرن.

1- بو قسه کردن له گهل کارمهندی شارهزا و
بو کڕینی بهرههم

2- ناردنی نمون ەی بهلگه و
پشتڕاستکردن ەوە و پێش دەرکردن ی ه ۆکار

3- پشتڕاستکردنەوە ل ەالیەن
کڕیار و دانانی پارە

4- دەرکردنی فەرمانی ب ەرهە مه ێنان

5- تەواوبوونی بارکردن

6- تواو کردنی مامهله و گەیاندنی بار

له بهر چی ئهبێ ت وزین پالست ههلبژ ێرین؟

زانست له بارهی ئێ مهدا

لە ساڵ ی ٢٠١٣ەوە کە گروپی بەره ەمه ێنان ی وێز ین پالست دەستی بە کارکردن کرد، ه ەمی شە هەوڵمانداوە ئ ەزموونی بازاڕکردن لە پیشەسازی پالستیک و نایلۆندا ئاسانتر و باشتر بکەین .

زانست له بواری ئیشکردن و کاروباری ئهم کومپانیایه

بو زانست له بواری کاروباری ئهم کومپانیا دە توانن
سیڤی کۆمپانیای وی ز ین پالست لە ساڵی ١٣٩٣ تا ١٤٠٢ بە ت ەواوی لەم فایل ەی
خوارەوە تماشا بهکهن

F له بواری کاروباری ئهم کومپانیا
له بواری بهرهه مهکانی ئهم کومپانیا

یهک ێک له جیاوازهکانی گروپی وزێن پالست له ته ک کومپانیکانی تردا ههبونی نوعی جوراوجورهکان له برههمهکاندایه. وزێن پالست به هوی ئهوهوه که له نوترین دزگا که برێکیان له ئیراندا دست ناکون به ئێوهی بهریز دلنیایی ئهدات که ههمو بهرهه مهکی پلیئهتیلین که پیوستیتان به بێت به باشترین کوالیتی بو ئ ێوه به برهه م بین ێت. له فایلی خوارهوه ئهتوانن لیستی بهههمهکانمان تماشا بکهن

F ک ەت ەلۆگی ب ەرهە مەکانی

بۆ زاست و زانیاری ز ۆ رتر د ەتوانن له الپەڕەکان سهردان بکەن:

ڕاز یبوونی کڕیار هکان

د ە رئەنجامی متمان ەکردن بە ئێ مە

سالیان ێکی زۆره که خهمی ئ ێمه گیشتن به دابین کرێکی پایبهند و کادروس ک ۆمپان یا ی وێز ین پالست و ئاغهی نیر ۆمە ند ب ە پابەندبوونی بەرز و زانیاری نو ێیان ب ە باش ی پێ داویستییەکانمان بەدی هێنا و ئەزموونێکی زۆر باشیان ب ۆ دابینکردن ی پاکەت ەکانی کۆمپانیاک ەمان دابین کردوه.بووه

ل ە پیشەسازی خ ۆ راکدا ج ۆر و کوالیتی پاکەتەکان ی بە رهە م زۆر گرنگ ە. ئەگەر پاکە ت ەکە کوال ێتی خراپ بێت، کار یگ ەری ن ەر ێنی د ەب ێت لەس ەر هەردوو فرۆشتن و تەم ەنی ڕە فە . کۆ مپانیاکە مان و وێز ین پالست چەندین بیرکردن ەوەی هاوب ەشیان هەیە ئ ێمە توان یمان باشتر ین چاپ لەگە ڵ مادەیەکی بە هێز دروست بکەین و ف یدباکەکانی ئە م کارە لە فر ۆشتنی ک ۆمپانیاک ەدا ببینرێت بە شێوەیەک ی بەرچاو چاودێری کراوە .

هاوکاری س ەرکەوتوو لەگەڵ سەدان براندی تر:

وزێن پالست له میداکاندا

میدیاکان له بارهی ئ ێمه چی دهل ێن:

بو تماشا کردن ده توانن کلیک بکهن

پاکهتکردنهکانی بهرههم هینهر

ههمو پیداویستیهکانتان ج ێبهج ێ ئهکین

ههبونی ب ەره ەمەکان ی جۆراوج ۆری وێ ز ین پالست بوهسه هوی ئهوه که ب ەپ ێی پێویستی خ ۆت باشتر ینەکان هەڵ بژێ ر یت ه ەموو بەره ەمەکان دە توانر ێ ت بە ئ ەستووری جیاواز و ڕەهەندی جیاواز ب ەرهە م به ێنر ێت

کشتوکاڵ و باخداری

 •  نای لۆنی گە رمخانە
 •  نای لۆنی خەیار
 • نایل ۆنی مالچ
 • نای لۆنی ئاودێری
 • پالستیکی ن ەمام

پاکەتکردنی بهرهه می خۆراک

 • کانزای کراوە
 • نا یلۆنی تایبت به خ ۆردهمنیهکانی وشککراوە
 • فی لمی PVC
 •  نا یلۆنی تایبهت به خۆ رادهمه نیهکانی وهک نیسک و نوک و فاسولیا
 • ئهستریچی خۆاردهمهنی

ڕیکالمکردن و فر ۆشگایی

 • نایلۆ نی د ەستەی بەه ێزکراو
 • نایل ۆنی دستهی م ۆزی
 • نایل ۆنی به رهنگی ش یری
 • پالستیک یان نایل ۆن ی دەست ەدار
 •  نایل ۆنی چاپی گشت ی

ئی تر

 • سیلۆ فانی چ ەسپاو
 • پاکه ت یان روپوشی کرافت
 • س یلۆفانی توێکڵی دە ر یایی
 •  نای لۆنی پان
 • نای لۆنی تایبهت به حهوز